:lang() 选择器

lang selector

描述:选择指定语言的所有元素。

  • 增补版本:1.9jQuery( ":lang(language)" )

    language: A language code.

:lang()选择器匹配具有语言值等于提供的语言代码或以提供的语言代码开头,后面紧跟着“-”的元素。例如,选择器$("div:lang(en)")将匹配<div lang="en"><div lang="en-us">(以及它们的后代<div>),但是不匹配<div lang="fr">

针对HTML元素,语言值由lang特性确定,信息也可能来自meta元素或HTTP头。

可以在W3C CSS specification中找到关于这种用法的进一步讨论。

示例:

根据元素的语言着色元素。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>lang demo</title>
<style>
body {
background-color: #ccc;
}
h3 {
margin: .25em 0;
}
div {
line-height: 1.5em
}
.usa {
background-color: #f00;
color: #fff;
}
.usa .usa {
background-color: #fff;
color: #000;
}
.usa .usa .usa {
background-color: #00f;
color: #fff;
}
.spain {
background-color: #f00;
color: #ff0;
}
.spain .spain {
background-color: #ff0;
color: #f00;
line-height: 3em;
}
.spain .spain .spain {
background-color: #f00;
color: #ff0;
line-height: 1.5em;
}
</style>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
</head>
<body>
<h3>USA</h3>
<div lang="en-us">red
<div>white
<div>and blue</div>
</div>
</div>
<h3>España</h3>
<div lang="es-es">rojo
<div>amarillo
<div>y rojo</div>
</div>
</div>
<script>
$( "div:lang(en-us)" ).addClass( "usa" );
$( "div:lang(es-es)" ).addClass( "spain" );
</script>
</body>
</html>

演示: