.ajaxComplete()

注册一个事件处理函数,当Ajax请求完成时调用它。这是一个Ajax事件。

.ajaxError()

注册一个事件处理函数,当Ajax请求以一个错误完成时调用它。这是一个Ajax事件。

.ajaxSend()

附加一个函数,在Ajax请求发送之前执行它。这是一个Ajax事件。

.ajaxStart()

注册一个事件处理函数,在第一个Ajax请求开始之前调用它。这是一个Ajax事件。

.ajaxStop()

注册一个处理函数,当所有的Ajax请求都完成时调用它。这是一个Ajax事件。

.ajaxSuccess()

附加一个函数,每当有一个Ajax请求成功完成时执行它。这是一个Ajax事件。